Mapování kulturních a kreativních odvětví

v Brně

V rámci studie proveditelnosti Kreativního centra Brna jsme zjišťovali podrobnosti o kreativních odvětvích v Brně. Hledali jsme například odpovědi na otázky: Kolik v Brně působí architektů, jak je možné podpořit designéry, aby lépe obstáli v mezinárodní konkurenci, nebo jestli už je Brno hlavním městem českého odvětví videoher. Výsledky kvantitativního a kvalitativního mapování budou použity do zmíněné studie proveditelnosti Kreativního centra, budou je moct ale také využít kulturní kreativní aktéři z Brna do svých budoucích kulturních projektů a kreativních záměrů.


Výsledky mapování

V Brně je velmi silný potenciál kreativních odvětví. Studie Institutu umění odhaduje počet zaměstnaných v kreativních odvětvích na 85.000 až 162.000 v celé České republice. Tedy 12 - 23 % všech se vyskytuje v Brně, konkrétně jde o 11 tisíc subjektů, 20 tisíc zaměstnaných (10 % ze všech v Brně), 24 miliard Kč obratu ročně, 2 tisíce firem, 8,5 tisíce OSVČ.

Stáhněte si závěrečnou zprávu mapování obsahující hlavní závěry výzkumu kulturních a kreativních odvětví v Brně a profily jednotlivých odvětví:

Design, Architektura, Reklama, Videohry a hry, Rozhlas a televize/ fim a video, Literatura a knižní trh, Výtvarné umění a trh a uměním, Řemesla, Hudba a hudební průmysly, Scénická umění, Kulturní dědictví. Kompletní dokument naleznete zde.

Silnými stránkami KKO v Brně je potenciál talentů, existence tradičních organizací a firem a také vzdělávání v kreativních odvětvích, které poskytují brněnské vysoké školy. Pro kreativní profese má Brno výbornou geografickou polohu, ačkoliv navazování kontaktů se zahraničím je pro většinu odvětví stále ještě nevyužitou příležitostí (výjimkou je odvětví videoher). Zásadní slabinou je neschopnost udržet talenty (odliv do Prahy a do zahraničí), nízké technické a prostorové zabezpečení. Při sebehodnocení kreativní podnikatelé často uváděli nedostatečné manažerské, marketingové, právní a finanční dovednosti. Mezi příležitosti, které účastníci zmiňovali, patří networking mezi sebou navzájem, větší spolupráce se školami či nové formy financování (např. crowdfunding) a kooperaci s orgány města. Hlavní hrozba je pokračující odliv talent, zhoršený přístup k financím nebo nezájem zákazníků. 

 

Kvantitativní část výzkumu

V prosinci 2013 jsme dokončili kvantitativní část mapování jedenácti kulturních a kreativních odvětví v Brně. Za každé jednotlivé odvětví jsme vytvořili databázi živnostníků, firem, institucí nebo neziskových organizací, kteří pracují ve výše uvedených odvětvích. Spočítali jsme kolik subjektů je v Brně celkem, kolik zaměstnávají lidí, jakou právní subjektivitu mají. Hlavním cílem bylo zmapovat množství subjektů v daných odvětvích na území Brna a vyhledat maximum dostupných informací o těchto subjektech – zejména právní formy, počet zaměstnanců, ekonomická data. Pro toto zkoumání jsme použili databázi Albertina a pracovali s tzv. CZ-NACE - kódy ekonomických činností. Jako nejvhodnější způsob mapování se ukázala práce s více databázemi a jejich vzájemné porovnání. Základní databázi jsme museli doplnit chybějícími subjekty metodou snowball sampling, u které jsme požádali odborníky za každé odvětví o pomoc s doplňováním.

Kvalitativní část výzkumu

V lednu a únoru jsme uskutečnili kvalitativní výzkum, jehož součástí byly především rozhovory s odborníky z jednotlivých odvětví a také online dotazník. Vybraní zástupci odvětví byli přizváni jako experti, aby společně identifikovali silné stránky a potřeby subjektů kreativních odvětví v Brně.

Metodika byla připravena ve spolupráci a kvalitativní rozhovory vedl Petr Návrat, který se dlouhodobě věnuje projektům zabývajícím se regenerací měst, lokálním ekonomickým rozvojem a městskou samosprávou. V současnosti působí na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde pracuje na aktualizaci strategického plánu města. Petr Návrat je také zakládajícím členem ONplan – Oh & Návrat Joint Planning Laboratory, kterou založil společně s korejským urbanistou Doyoung Oh.

Reakce několika účastníků a fotografie z jednotlivých setkání si můžete prohlédnout v odkazu Fotografie ze setkání zde.

 

Na mapování jsme spolupracovali s Institutem umění ČR, Partnerstvím pro české brownfieldy. Za spolupráci děkujeme také absolventům a vedení Ateliéru Divadelního manažerství Divadelní fakulty JAMU v Brně a Moravské Galerii v Brně. Za pomoc děkujeme všem konzultantům jednotlivých odvětví a metodiky výzkumu.

EN