Marta Smolíková

Ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture, Česká republika

Marta Smolikova

Marta Smolíková je odbornicí na kulturní politiku a management umění. V letech 1993- 2003 pracovala pro Sorosovu nadaci, nejprve jako koordinátorka výtvarného programu, od roku 1996 jako vedoucí programu pro umění a kulturu. V roce 2003 založila ProCulture – výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, jehož posláním je podpora kulturní politiky v ČR se zvláštním zřetelem na informování o trendech v oblasti umění a kultury a prosazování úspěšných strategií, které napomáhají rozvoji regionů v zahraničí s cílem posilovat vnímání pozitivní role umění a kultury v ČR prostřednictvím pro-aktivní kulturní politiky.

Vedla projekty Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, Analýza trhu práce sektoru kultura v ČR (2007). Působí jako hodnotitelka uměleckých projektů pro státní správu, města i soukromé nadace a je v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. V současné době se podílí na tvorbě kulturní politiky hlavního města Prahy. Vyučuje management umění (VŠUP), grantovou problematiku a od letošního roku i kulturní politiku na DAMU.

Od září 2008 vede Otevřenou společnost o.p.s., které je ProCulture součástí. Otevřená společnost realizuje programy a projekty v oblastech přispívající k budováním rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika.

Řečníci

EN